MUZEJ CROATA INSULANUS | O MUZEJU
93
page-template-default,page,page-id-93,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
POVIJEST

Muzej Croata insulanus Grada Preloga otvoren je 19. ožujka 2013. godine. Smješten je u historicističkoj katnici koja je izgrađena na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Pripada nizu reprezentativne arhitekture sjeverne strane Glavne ulice u Prelogu. Kao poslovno stambeni objekt zgradu je dao podići trgovac Viktor Kramarić.

Prvi upis zgrade na obitelj Kramarić datira iz 1912. godine. Od 1929. do 1942. vlasnik je bio Ljudevit Šoštarić, direktor banke iz Preloga. On je zgradu s gospodarskim objektima i velikim voćnjakom prodao mađarskoj državi koja je tu od 1943. organizirala i otvorila Državnu poljoprivrednu narodnu školu. Od 1946. vodi se kao društveno vlasništvo, a od 1995. vlasnik zgrade je Grad Prelog.

O MUZEJU

Muzej Croata insulanus Grada Preloga je institucija u kulturi u gradu Prelogu koja obavlja djelatnost skupljanja, čuvanja i istraživanja civiliziranih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnog zaštićivanja muzejske građe, muzejske dokumentacije, neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Muzej Croata insulanus Grada Preloga svojim radom doprinosi širenju i bogaćenju kulture domaćeg stanovništva i šire, svih dobnih skupina. Muzejsku djelatnost predstavlja na dobrobit šire javnosti, obrazovanja društva te omogućava spoznavanje kulturne baštine. Brojnim izložbama i manifestacijama u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga javila se zainteresiranost svekolike javnosti za posjet ovoj instituciji. Ostvarile su se brojne suradnje s drugim institucijama u kulturi, obrazovnim institucijama, turističkim zajednicama i agencijama, te ostalima.

STALNI POSTAV MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

U stalnom postavu Muzeja Croata insulanus Grada Preloga „Naivna umjetnost – hrvatski ponos“ na prvom katu nalazi se donatorska zbirka prof. dr.sc. Matije Berljaka koja sadrži reprezentativna djela pionira naivne umjetnosti poput Ivana Generalića, Franje Mraza, Ivana Večenaja, Ivana Rabuzina, Ivana Lackovića Croate i drugih. Naivna umjetnosti nastaje promišljanjem Krste Hegedušića o autentičnom likovnom izrazu naše domaće sredine, njezinih ljudi i običaja. Godine 1932. Krsto Hegedušić osnovao je Hlebinsku slikarsku školu koju su u samom početku pohađali Ivana Generalić i Franjo Mraz. Slikalo se na staklu, isprva običnom prozorskom slatku sa improviziranim kistom od konjskog repa iz čega se razvila tehnika koja karakterizira naivnu umjetnost: ulje na staklu. Najčešće teme su podravski krajolik, seljaci, radovi na polju, cvijeće, kućice, kola, mlinovi, napuštena sela. Najveći broj djela u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga pripada Ivanu Lackoviću Croati, reprezentativnim uljima na staklu ističu se Ivan Generalić, Ivan Večenaj, Mijo Kovačić, Slobodan Ivičević, Kata Dolenec, Franjo Ružman Brko, akvarelima i litografijama Ivan Rabuzin. Skulpturama u drvu dašak prošlog života donosi Ljubica Matulec, dok u terakoti raznolike motive izrađuje Izidor Popijač.

DOKUMENTI MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Muzeja Croata insulanus Grada Preloga

Zakon o muzejima (NN 110/15)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 – Ispravak NN 87/09, NN 88/10, NN 25/12, NN 136/12)
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 102/10)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
Međunarodni propisi
Konvencija o međunarodnim izložbama (NN- MU 15/02, 10/03)

Izvješća o radu i financijska izvješća 

Izvješće o radu za 2014. godinu

Financijsko izvješće za 2015.godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Plan javne nabave 2016.

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Plan javne nabave 2017.

Izvještaj proračuna 2017.

Izvješće o radu 2017.godine

Plan javne nabave 2018.

Izvješće proračuna 2018.

Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

Izvješće o radu za 2018. godinu

Plan javne nabave 2019.

Izvješće o radu za 2019.godinu

Izvršenje proračuna za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

https://muzej-croata-insulanus.hr/wp-content/uploads/2021/02/Izvršenje-proračuna-za-2020.-godinu.pdf

Izvršenje proračuna za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Izvršenje proračuna za 2021.godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Izvršenje proračuna za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Statut Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 

Statut Muzej Croata insulanus Grada Preloga

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzej Croata insulanus Grada Preloga

Statut Muzeja Croata insulanus Grada Preloga – Pročišćeni tekst

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba 

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka

Procedure Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izračunavanja i obračunavanja putnih naloga

NAJAM DVORANE MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Prostorije multimedijalne dvorane Muzeja Croata insulanus Grada Preloga mogu se dati na jednokratno korištenje za održavanje kulturnih priredbi i ostalih skupova.

Naknada za korištenje prostorija multimedijske dvorane iznosi:
– za 1 sat korištenja u zimskom periodu (sezona grijanja od 3.10 do 15.4.) 350,00 kuna
– za 1 sat korištenja u ljetnom periodu (sezona bez grijanja od 16.4. do 2.10.) 250,00 kuna
– za dnevno korištenje u trajanju od 8 sati u zimskom periodu (sezona grijanja od 3.10. do 15.4.) 800,00 kuna
– za dnevno korištenje u trajanju od 8 sati u ljetnom periodu (sezona bez grijanja od 16.4. do 2.10.) 600,00 kuna.

Broj sjedećih mjesta: 65.
Tehnička oprema: računalo, projektor, projekcijsko platno, razglas, wifi.
Pristup stubištem i dizalom.
Parkirni prostor za sudionike.

Informacije/rezervacije:
Muzej Croata insulanus Grada Preloga
Glavna 33
40323 Prelog
tel.: 040/645-404, mob.: 0993483009, e-mail: muzej@prelog.hr