MUZEJ CROATA INSULANUS | DOKUMENTI MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA
2261
page-template-default,page,page-id-2261,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
DOKUMENTI MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Muzeja Croata insulanus Grada Preloga

Zakon o muzejima (NN 110/15)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 – Ispravak NN 87/09, NN 88/10, NN 25/12, NN 136/12)
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 102/10)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
Međunarodni propisi
Konvencija o međunarodnim izložbama (NN- MU 15/02, 10/03)

 

 

Statut Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 

Statut Muzej Croata insulanus Grada Preloga

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzej Croata insulanus Grada Preloga

Statut Muzeja Croata insulanus Grada Preloga – Pročišćeni tekst

 

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba 

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka

 

Procedure Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izračunavanja i obračunavanja putnih naloga

Pravilnik o provedbi postuka nabave bagatelne vrijednosti

 

Transparentnost 

https://transparentnost-mci-prelog.kipos.hr/